GEOilles

Societat Geocientifica de les Illes Balears

Aquest nou projecte ha de constituir una plataforma específica en l'àmbit de les ciències de la terra on puguin tenir cabuda tant l'aportació dels professionals de les diferents disciplines com els no professionals interessats, establint un nou espai obert d’estudi, reflexió, reconeixement i divulgació de les geociencies i el patrimoni geològic a les Illes Balears.

 

Les finalitats de la plataforma són:

 

a)      Promoure el coneixement i el reconeixement de les geociències, servint com a centre d’informació i difusió entre els interessats.

b)      Fomentar l’organització d’activitats i programes de recerca i divulgació geocientífica en col·laboració amb la Universitat i altres organismes competents, tenint com a objecte principal l'estudi de la geologia i patrimoni geològic, així com les seves implicacions mineroindustrials, mediambientals, paisatgístiques, històriques i socioculturals.

c)      Informar i conscienciar la societat en general, a les administracions i altres institucions en particular, de la importància de les geociències i el seu paper clau en l'anàlisi i tractament de problemes locals, regionals i globals.

d)      Foment i cura de la geoconservació, assegurant la preservació i gaudi del patrimoni geològic, desenvolupant coneixements, actituds i valors respectuosos amb el medi ambient.

e)      Promoció del geoturisme com el segment de l’activitat turística que té el patrimoni geològic com a principal atractiu i com eina eficaç de geoconservació i desenvolupament local.

f)       Servir de via per al diàleg institucional a nivell local, regional i supraregional.

g)     Fomentar la organització de reunions, sortides i altres esdeveniments anàlegs.

h)      Ajuntar i sumar sinèrgies adients per a la consecució d’aquests objectius.

 

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

 

a)      Organitzar sessions científiques, cursos de formació, conferències i jornades per a l'exposició i discussió de temes i treballs científics, tecnològics o aplicats, propis o relacionats amb les geociències.

b)      Organització sortides de camp, itineraris i expedicions.

c)      Editar i distribuir les publicacions que es considerin oportunes destinades a aconseguir les finalitats pròpies de l’entitat.

d)      Col·laborar i assessorar a les administracions i institucions públiques, proporcionant pautes metodològiques i conceptuals per a la gestió, elaboració d’inventaris, catàlegs i normes legals que contemplin la conservació del patrimoni geològic i la diversitat geològica com a part del patrimoni natural.

e)      Elaboració i edició de mapes geològics i guies geològiques i geoturístiques.

f)       Assessorar en matèria científica, formativa i divulgativa a les institucions i entitats que ho requereixin.

g)     Cooperar i establir convenis amb entitas afins i/o  que estiguin involucrades en el desenvolupament de qualsevol aspecte de les geociències o altres disciplines relacionades.

h)      Elaboració d’escrits, dossiers i comunicats de premsa davant els mitjans de comunicació.

i)        Iniciatives i activitats de suport a la geoconservació.

j)        Crear comissions, comitès i grups de treball.

k)      Elaboració i difusió de bases de dades i arxius de documentació geocientífica.

l)        Qualsevol altra activitat considerada apropiada al caràcter de l'entitat.

Coneixement i divulgació de les geociències i el patrimoni geològic

geoillesbalears@gmail.com